Forum Neg.pl Strona Główna Neg.pl
Forum zadłużonych.
Pomożemy Ci wyjść z długów
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Jakie wynagrodzenie pobiera komornik s?dowy?

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Neg.pl Strona Główna -> Komornik i egzekucja
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
sukcesor
Site Admin


Dołączył: 17 Cze 2006
Posty: 10

PostWysłany: Pią Sie 18, 2006 6:58 pm    Temat postu: Jakie wynagrodzenie pobiera komornik s?dowy? Odpowiedz z cytatem

Ile mo?e pobra? komornik s?dowy?
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
sukcesor
Site Admin


Dołączył: 17 Cze 2006
Posty: 10

PostWysłany: Pią Sie 18, 2006 7:08 pm    Temat postu: Re Odpowiedz z cytatem

Sprawa Twojego zad?u?enia trafi?a do komornika s?dowego. Ten wyegzekwowa? od Ciebie ca?e zad?u?enie i pobra? nale?n? mu op?at?. S?dzisz, ?e jest ona za wysoka. Jak to sprawdzi?? Co je?li rzeczywi?cie komornik za swoje us?ugi naliczy? zbyt du?o?


Krok pierwszy - zasady ustalania op?aty

Komornik za prowadzenie egzekucji pobiera od d?u?nika op?at? egzekucyjn?. Jej wysoko?? zale?y od tego, jak? kwot? uda mu si? wyegzekwowa? od d?u?nika. Op?ata wynosi bowiem 15% warto?ci wyegzekwowanego ?wiadczenia. O tyle wzro?nie wi?c zad?u?enie osoby, od kt?rej nale?no?ci ?ci?ga komornik s?dowy.

Czasami op?ata wynosi wi?cej ni? 15%. W razie wyboru przez wierzyciela wi?cej ni? dw?ch sposob?w egzekucji ?wiadcze? pieni??nych, op?ata stosunkowa ulega podwy?szeniu o 1/10 cz??? za ka?dy nast?pny spos?b egzekucji.


Przyk?ad

Je?li egzekucja prowadzona by?a tylko w jeden spos?b - z rachunku bankowego, op?ata wynosi 15%. W przypadku minimum trzech sposob?w (np. z rachunku bankowego, ruchomo?ci, wynagrodzenia za prac?) op?ata wzrasta o 1/10 cz???, a wi?c do 16,5%.


Krok drugi - jaka jest podstawa op?aty?

Wiemy ju?, ?e podstaw? ustalenia wynagrodzenia komornika jest warto?? wyegzekwowanego roszczenia. Co wlicza si? do tej warto?ci? W gr? wchodzi nale?no?? g??wna, odsetki, koszty i inne nale?no?ci podlegaj?ce egzekucji wraz ze ?wiadczeniem g??wnym w dniu z?o?enia wniosku o wszcz?cie egzekucji. W razie p??niejszego rozszerzenia tego wniosku decyduje dzie? rozszerzenia egzekucji.

Czego zatem nie wlicza si? do warto?ci stanowi?cej podstaw? ustalenia wynagrodzenia komornika? Nie wlicza si? koszt?w tocz?cego si? post?powania egzekucyjnego i koszt?w zast?pstwa przez adwokata lub radc? prawnego w tym post?powaniu egzekucyjnym.


Krok trzeci - ile za prawnika wierzyciela?

Je?eli w imieniu wierzyciela wniosek o wszcz?cie egzekucji z?o?y? adwokat lub radca prawny, to dla d?u?nika oznacza to konieczno?? poniesienia dodatkowych op?at - koszt?w zast?pstwa adwokackiego (radcowskiego) w post?powaniu egzekucyjnym. S? one uzale?nione od warto?ci przedmiotu sprawy (kwot wskazanych we wniosku o wszcz?cie egzekucji). W zale?no?ci od warto?ci przedmiotu sprawy wynosz? one:

1) do 500 z? - 15 z?;

2) powy?ej 500 z? do 1.500 z? - 45 z?;

3) powy?ej 1.500 z? do 5.000 z? - 150 z?;

4) powy?ej 5.000 z? do 10 000 z? - 300 z?;

5) powy?ej 10.000 z? do 50.000 z? - 600 z?;

6) powy?ej 50.000 z? do 200.000 z? - 900 z?;

7) powy?ej 200.000 z? - 1.800 z?.

Je?li prowadzona by?a egzekucja z nieruchomo?ci, stawki s? dwukrotnie wi?ksze.


Krok czwarty - sprawdzamy, czy komornik si? nie pomyli?

Po zako?czeniu egzekucji komornik wydaje postanowienie. W postanowieniu tym ustala koszty post?powania egzekucyjnego. Ich zasadniczym elementem jest wynagrodzenie komornika, czyli op?ata egzekucyjna. Warto sprawdzi?, czy ustalaj?c jej wysoko?? komornik si? nie pomyli? na swoj? korzy??.

W tym samym postanowieniu znajdzie si? informacja o wysoko?ci koszt?w zast?pstwa adwokackiego w post?powaniu egzekucyjnym. Jest to kwota, jak? od d?u?nika pobra? komornik na poczet wynagrodzenia prawnika reprezentuj?cego wierzyciela.

Je?li kwoty te s? zawy?one, to na to postanowienie nale?y z?o?y? do s?du skarg?.

W celu ustalenia, czy komornik nale?ycie pobra? op?at? nale?y:
1) Si?gn?? do zawiadomienia o wszcz?ciu egzekucji. Znajduj? si? w nim wymienione nast?puj?ce kwoty: nale?no?? g??wna, odsetki na dzie? z?o?enia wniosku o wszcz?cie egzekucji, koszty procesu, koszty nadania klauzuli wykonalno?ci. Kwoty te nale?y zsumowa?.

2) Sprawdzi?, na ile sposob?w egzekucja by?a prowadzona. Gdy by?o ich mniej ni? trzy, to op?ata wynosi 15%. Za ka?dy kolejny wzrasta ona o 1,5%;

3) Wyliczy?, ile wynosi 15% kwoty wskazanej w pkt 1 - je?li sposob?w egzekucji nie by?o wi?cej ni? trzy. Przy czterech sposobach egzekucji kwot? z pkt 1 nale?y przemno?y? przez 16,5%. Otrzymana kwota to op?ata egzekucyjna nale?na komornikowi.


Krok pi?ty - sprawdzamy wydatki komornika

Koszty post?powania egzekucyjnego to przede wszystkim op?ata egzekucyjna, czyli wynagrodzenie komornika (op?ata stosunkowa). Opr?cz tej op?aty na postanowieniu komornika, w kt?rym ustala on koszty post?powania egzekucyjnego, uwidocznione s? jeszcze inne kwoty zwi?zane z egzekucj?. Zgodnie bowiem z art. 39 ustawy o komornikach s?dowych, komornikowi nale?y si? zwrot wydatk?w got?wkowych poniesionych w toku egzekucji tylko w zakresie okre?lonym ustaw?.

Wydatkami tymi s?:

1) nale?no?ci bieg?ych,

2) koszty og?osze? w pismach,

3) koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowo??, kt?ra jest siedzib? komornika, przechowywania i ubezpieczania zaj?tych ruchomo?ci,

4) nale?no?ci os?b powo?anych, na podstawie odr?bnych przepis?w, do udzia?u w czynno?ciach,

5) koszty dzia?ania komornika poza terenem rewiru komorniczego,

6) koszty dor?czenia ?rodk?w pieni??nych przez poczt? lub przelewem bankowym,

7) koszty uzyskiwania informacji niezb?dnych do prowadzenia post?powania egzekucyjnego lub zabezpieczaj?cego.


Krok sz?sty -sk?adamy skarg? na komornika

Cz?stym b??dem jest sk?adanie skargi na zawiadomienie o wszcz?ciu egzekucji. Otrzymuje je d?u?nik przy pierwszej czynno?ci egzekucyjnej, a wi?c na samym jej pocz?tku. W zawiadomieniu tak?e s? wskazane kwoty sk?adaj?ce si? na wynagrodzenie komornika i prawnika wierzyciela. Nawet je?li w zawiadomieniu zosta?y one zawy?one, to ze skarg? do s?du trzeba poczeka?. W zawiadomieniu s? one podawane jedynie informacyjnie. Skar?y? si? mo?na si? dopiero na postanowienie komornika wydawane w zwi?zku z zako?czeniem egzekucji, w kt?rym ustala on wysoko?? koszt?w egzekucji i przyznaje koszty zast?pstwa adwokackiego.

Jak z?o?y? skarg? na czynno?ci komornika? Stosowne pouczenie znajduje si? w postanowieniu wydanym przez komornika. Wnosi si? j? do s?du rejonowego. Wa?ne jest to, aby z?o?y? j? w terminie tygodnia od dnia otrzymania postanowienia, na kt?re sk?adamy skarg?. Op?ata s?dowa za z?o?enie skargi wynosi 100 z?. Mo?na j? ui?ci? naklejaj?c na skardze znaczki s?dowe za 100 z? lub do??czaj?c wydruk dokonania przelewu tej kwoty na rachunek s?du z w?asnor?czn? adnotacj? na wydruku potwierdzenia przelewu, do jakiej sprawy op?ata jest uiszczana i podpisem. Skarg? trzeba z?o?y? w s?dzie wraz z jej odpisem dla komornika. W skardze nale?y ??da? uchylenia postanowienia komornika w zaskar?onej cz??ci.

Podstawa prawna:art. 39-49 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach s?dowych i egzekucji (Dz. U. nr 133, poz. 882 ze zm.),


? 10 ust. 1 pkt 7 rozporz?dzenia Ministra Sprawiedliwo?ci z dnia 28.09.2002 r. w sprawie op?at za czynno?ci radc?w prawnych (...) (Dz. U. nr 163, poz. 1349 ze zm.).


autor: Andrzej Janowski
Gazeta Podatkowa Nr 271 z dnia 2006-08-14
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Neg.pl Strona Główna -> Komornik i egzekucja Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
aplikacje dedykowane